ข้อดีของการมีบ้านเป็นของตนเอง

หมวด : ก่อนจะซื้อบ้าน
จำนวนคนอ่าน 4221

ข้อดีของการมีบ้านเป็นของตนเอง

หากคุณคิดจะซื้อบ้าน คุณอาจมีเหตุผลหลายอย่างในใจของคุณ ตั้งแต่เหตุผลส่วนตัว
จนถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจเช่น

เป็นสถานที่อยู่อาศัยของตนเอง
“บ้านคือวิมานของเรา” เป็นคำกล่าวเก่าแก่ที่ทุกคนคุ้นเคยดี บ้านถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นของคุณเอง คุณซื้อ
บ้านก็เพื่อสร้างความรู้สึกที่อิสระและมั่นคงในการอยู่อาศัยและการสร้างครอบครัว ประดุจนกน้อยสร้างรัง บาง
ครั้งคุณอาจรู้สึกมีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อมีพื้นที่มากพอในการเลี้ยงดูลูก และบางครั้ง อาจรู้สึกอยากมีบ้านเอง
แทนที่จะเช่า เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมภายในบ้านอย่างอิสระ ทั้งการปรับปรุงตกแต่งที่สอดคล้องกับรสนิยม
และความพอใจส่วนตัว

เป็นการลงทุน
การซื้อบ้านสำหรับบางคน อาจจะมุ่งเพื่อเป็นการลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ทางการเงิน เช่น ซื้อเพื่ออยู่เองด้วย
เพื่อแบ่งพื้นที่บางส่วนให้เช่า เพื่อหารายได้ด้วย เป็นต้น

เป็นการออมทรัพย์
เมื่อคุณซื้อบ้าน ส่วนใหญ่มักต้องอาศัยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมักจะสูงประมาณร้อยละ 80 ของราคาบ้าน
และคุณจะต้องผ่อนชำระหนี้เป็นเงินงวดรายเดือน ดังนั้น ในการผ่อนชำระเงินงวดนี้ คุณจะสามารถสะสม “เงิน
ทุน” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ “เงินทุน” นี้ สามารถเปลี่ยนเป็น “เงินสด” ได้ โดยการขายบ้านนั้น ตรงกันข้ามกับการเช่า
บ้านซึ่งเงิน “ค่าเช่า” จะหายไปกับผู้ให้เช่า โดยผู้เช่า ไม่มีโอกาสสะสมทุนได้เลย

ต้นทุนการอยู่อาศัยค่อนข้างคงที่
ในการซื้อบ้าน ผู้ซื้อต้องผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือน ซึ่งโดยปกติสถาบันการเงินจะกำหนดในจำนวนเงินที่คงที่
ตลอดระยะเวลากู้ (20 – 30 ปี) ซึ่งเงินงวดที่ผ่อนนี้ เมื่อคุณมี่รายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆมา คุณจะรู้สึกเบาภาระขึ้นทุก
ขณะในขณะที่ค่าเช่า มักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจดี หรือความต้องการเช่ามีสูง

มูลค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น
โดยทั่วไป ที่อยู่อาศัย จะมีมูลค่าสูงขึ้นตลอดเวลา (ยกเว้นในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ หรือตกต่ำพิเศษ) และมักจะ
เพิ่มสูงกว่าการนำเงินฝากธนาคาร ดังนั้น การซื้อบ้าน นอกจากจะได้อยู่อาศัยเองแล้ว ยังอาจขายต่อได้กำไรด้วย

ประโยชน์ทางภาษีอากร
ผู้ซื้อบ้านได้รับประโยชน์ทางภาษีอากร ได้แก่ การนำเงินดอกเบี้ยที่จ่ายชำระค่าผ่อนบ้านให้กับสถาบันการเงิน
ในแต่ละปี นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้สูงถึง 50,000 บาท ในขณะที่ผู้เช่า ไม่มีโอกาสเช่นนี้
ดังนั้น ผู้ซื้อบ้านและผ่อนบ้านจึงสามารถประหยัดเงินในส่วนนี้ได้ทุกปี